Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Thông tin tuyên truyền

Thư viện "PHÁP LUẬT" - Tìm hiểu pháp luật trên mạng

1. LUẬT:

(1)- Luật khiếu nại 2011; (2)- Bộ luật lao động 2012; (3)Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012; (4)- Luật Biển Việt Nam 2012; (5)- Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật phòng, chống tham nhũng; (6)- Luật khoa học công nghệ 2013; (7)- Luật giáo dục quốc phòng an ninh 2013; (8)- Luật hòa giải cơ sở 2013; (9)- Luật Việc làm 2013; (10)- Luật thi đua khen thưởng 2013; (11)- Luật tiếp công dân 2013; (12)- Luật đấu thầu 2013; (13)- Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013; (14)- Luật đất đai 2013; (15)- Luật sửa đổi một số điều luật BHYT 2014; (16)- Luật xuất nhập cảnh 2014; (17)- Luật sửa đổi một số điều luật giao thông đường thủy nội địa 2014; (18)- Luật đầu tư công 2014; (19)- Luật xây dựng 2014; (20)- Luật phá sản 2014; (21)- Luật hôn nhân gia đình 2014; (22)- Luật công chứng 2014; (23)- Luật hải quan 2014; (24)- Luật phòng chống tham nhũng 2005; (25)- Luật bảo vệ môi trường 2014; (26)- Luật thanh tra 2010; (27)- Luật BHXH 2014; (28)- Luật căn cước công dân 2014; (29)- Luật hộ tịch 2014; (30)- Luật khoáng sản 2010; (31)- Luật nhà ở 2014; (32)- Luật đầu tư 2014; (33)- Luật doanh nghiệp 2014; (34)- Luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước 2014; (35)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; (36)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; (37)- Luật mặt trận tổ quốc Việt nam 2015; (38)- Luật tổ chức chính phủ 2015; (39)- Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015; (40)- Luật nghĩa vụ quân sự 2015; (41)- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; (42)- Luật kiểm toán Nhà nước 2015; (43)- Luật Tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo 2015; (44)- Luật An toàn vệ sinh lao động 2015; (45)- Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 2015; (46)- Luật An toàn thông tin mạng 2015; (47)- Luật giám sát của Quốc hội và HĐND 2015; (48)- Luật kế toán 2015; (49)- Luật thống kê 2015; (50)- Luật dân sự 2015; (51)- Luật tố tụng dân sự 2015-01; Luật tố tụng dân sự 2015-02; Luật tố tụng dân sự 2015-03; (52)- Bộ luật tố tụng hành chính 2015; Bộ luật tố tụng hành chính 2015-01 (53)- Luật trưng cầu ý dân 2015; (54)- Luật phí và lệ phí 2015; (55)- Bộ luật hình sự 2015-01; Bộ luật hình sự 2015-02; (56)- Bộ luật tố tụng hình sự 2015-01; Bộ luật tố tụng hình sự 2015-02; (57)-Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015; (58)- Luật tố cáo 2011.

2. NGHỊ ĐỊNH:   136/2006-CP về khiếu nại tố cáo  ;      37/2007-CP về Minh bạch tài sản  ;      87/2007-CP về Qui chế dân chủ ;   120/2006-CP về Thi hành luật Phòng chống tham nhũng ; Nghị định 58/2010/NĐ-CP h.dẫn thưc hiện luật DQTV - Nghị định 42?2010/NĐ_CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của luật THI ĐUA KHEN THƯỞNG..NĐịnh 39/2012/NĐ-CP "Sửa đổi một số điều của NĐ 42/2010/NĐ-CP về khen thưởng..."

3.THÔNG TƯ.   TT102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH...; TT số 85/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010; Thông tư số 79/2010/TT-BQP ;Thông tư 02/2011/TT-BNV "V/v Hướng dẫn thực hiện NDD42/2010/NĐ-CP..." 

4.CHỈ THỊ : Chỉ thị số 16-CT /TW ngày 05-10-2002 của BBT ; Kết luận sô 41-KL/TW ngày 31-3-2009 BBT

 

5. TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(kèm theo Công văn số 1472/TUB- VP ngày 07/06/2013)

 * Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính(01 tờ gấp);

* Phòng chống tác hại thuốc lá gồm:(Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 09_2012_QH13; Phòng chống tác hại thuốc lá - (tờ gấp - 1); Phòng chống tác hại thuốc lá - (tờ gấp - 2))

* Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính(01 tờ gấp);

* Xử lý vi phạm hành chính:(Luật xử lý vi phạm hành chính; Xử lý vi phạm hành chính (tờ gấp 1); Xử lý vi phạm hành chính (tờ gấp 2); Xử lý vi phạm hành chính (tờ gấp 3)) 

 

6. TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LẦN 2/2013(kèm theo Công văn số 2221/TUB- VP ngày 15/08/2013)

1. Tìm hiểu về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.  

 

2. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  

3. Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân

4. Tìm hiểu về Luật biển Việt Nam (Tờ 1)

 

5. Tìm hiểu về Luật biển Việt Nam (Tờ 2)

 

6. Tìm hiều về Luật biển Việt Nam (Tờ 3)

 

7. Tìm hiều về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 

8. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

 

9. Những quy định riêng đối với lao động nữ.

 

10. Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên

7. TÀI LIỆU PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC:

   1- Pháp lệnh Số: 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000  của UBTV Quốc Hội "V/v Bảo vệ Bí mật nhà nước"

   2- Nghị định Số: 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2012 của Chính phủ "V/v quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước".

  3- Thông tư Số 12/2002/TT-BCA(A11) Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước.

8. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PCTN:

 (01)- Nghị quyết của Đảng ủy TQN số 06-NQ/ĐU về PCTN lãng phí(02)- Nghị quyết số 21/NQ- CP ngày 12/05/2009 về PCTN(03)- Chỉ thị TW số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về PCTN(04)- Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 về PCTN(05)- Kết luận số 21-KL/TW về PCTN lãng phí(06)- Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật PCTN của Quốc hội số 01/2007/QH12 ngày 04/08/2017(07)- Luật PCTN số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005(08)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN số 27/2012/QH13(09)- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN(10)- Nghị quyết TW3 - khóa X về PCTN(11)- Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 về chương trình hành động của Chính phủ về Luật PCTN.

Nguồn thanuongbi


Các tin liên quan